فوم حفاری

فوم حفاری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

ضدکف سیمان: علاوه بر حضور ضدکف مخصوص حفاری در گل، این ماده در سیمان ها نیز به کار خواهد رفت. حضور گاز در میان سیمان یکی از عوامل کاهش کیفیت و مقاومت آن است که به راحتی توسط ضد کف ها حل خواهد شد. در واقع عملیات سیمان کاری لوله های جداری امری بسیار مهم در صنعت نفت خواهد بود که باید حتما با بالاترین کیفیت صورت گیرد.

m006

ضدکف مخصوص حفاری: در حفاری چاه های نفتی مجبور به استفاده از گل حفاری هستیم دلیل آن نیز در وهله اول برای جابه جایی خرده حفاری و افزایش بازده مته است. در وهله دوم اختلاف فشار زیاد بین ته چاه با سطح چاه در حفاری چاه های نفتی، سبب فوران سیالات داخل سازند به سطح خواهد شد در نتیجه در حفاری این چاه ها نیاز به حضور گل حفاری درون چاه است.

گل حفاری به دلیل حضور باروت در آن وزن در ته چاه ایجاد می کند و اجازه برگشت سیالات به سطح را نمی دهد اما با تشکیل کف در آن سبک شده و خاصیت خود را از دست خواهد داد و فوران ایجاد شده به دنبال آن خسارت زیادی از لحاظ مالی و جانی وارد خواهد کرد.

ضد کف ها در مواجهه با کف ها به درستی عمل می کنند و هرگز در کف ها محبوس و حل نمی شوند بلکه برعکس رفتاری غالب و از بین برنده درباره کف ها دارند به گونه ای که ابتدا به بخش بین آب و هوا رفته و کف را از بین می برند این عمل با ترکیدن حباب های هوا نمایان خواهد شد.